Nyheter fra grunneierlaget

Hver enkelt jeger må registrere felt rådyr på «Sett og skutt».

Viser til brev: Hver enkelt rådyrjeger må registrere felt dyr på «Sett og skutt». Som før, etter felt dyr må en vise/varsle kortselger.

Skutte rådyr og villsvin skal kun rapporteres i
Hjorteviltregisteret
Fra og med i år skal jegere rapportere alle felte rådyr og villsvin i
Hjorteviltregisteret, og ikke i jakt- og fangstrapporten til Statistisk sentralbyrå
(SSB) ved jaktårets slutt.
For jeger
Til og med for jaktsesongen 2022/2023 fikk jegere spørsmål om antall felte rådyr og villsvin i jaktog fangstrapporten til SSB, i tillegg til oppfordring om å rapportere i Hjorteviltregisteret. Fra og
med i år skal felte rådyr og villsvin skal nå kun rapporteres i Hjorteviltregisteret. Vi oppfordrer
jegere til å rapportere fortløpende via mobilappen Sett og skutt.
Bruk av appen letter arbeidet for jeger, valdansvarlig representant og for kommunen. Den
enkelte jeger får god oversikt over egne fellinger og informasjon i tilknytning til felte dyr.
Dette har fungert godt for elg og hjort, og Hjorteviltregisteret blir fra kommende høst eneste
rapporteringsvei for felte rådyr og villsvin. Denne endringen skjer i samarbeid med SSB og målet
er å oppnå en bedre og sikrere statistikk over felte rådyr og villsvin.
Villsvin kan foreløpig kun registreres i Hjorteviltregisteret på nett og ikke i mobilappen. På
nettsiden kan man fra i år enkelt søke om godtgjørelse for felte villsvin fra Mattilsynet via
Hjorteviltregisteret.
For kommunen og valdansvarlig representant
Kommunene må informere valdansvarlige representanter om denne endringen for rådyr og
villsvin, og de enkelte valdene må bidra til at sine jegere rapporterer fortløpende om fellinger –
og for rådyr, fortrinnsvis i appen. Dersom jeger ikke har rapportert via appen eller direkte i
Hjorteviltregisteret, må valdansvarlig representant innhente opplysninger fra jeger og selv legge
det inn i Hjorteviltregisteret.
På samme måte som tidligere, logger valdansvarlig representant inn i Hjorteviltregisteret for
kontroll og godkjenning av felte dyr, og sending av fellingsrapport. Deretter rapporterer
Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler:
2021/2111 Siri Hånes Langen
2
kommunen fellingsresultatet videre til SSB. Rapporteringen skal skje i henhold til § 32 i forskrift
om forvaltning av hjortevilt.
Mer informasjon om rapportering fra jakt og fangst, brukerveiledninger til appen Sett og skutt og
til godkjenning av felte dyr i Hjorteviltregisteret, ligger her:
Rapportere fra jakt og fangst – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)
Spørsmål
Praktiske spørsmål om bruk av Hjorteviltregisteret eller appen Sett og skutt, rettes til Naturdata
på e-post support@naturdata.no eller på telefon 743 35 300.
Dette brevet er sendt til alle kommuner som hadde tildelt fellingstillatelser på rådyr og kommuner som
hadde fellinger av villsvin for jaktåret 2022/2023. Dersom dette brevet likevel har blitt sendt til
kommuner som ikke har åpnet for jakt på rådyr, ber vi deg se bort fra henvendelsen.
Hilsen
Miljødirektoratet
Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Anders Braa Siri Hånes Langen

 

Har du lest …

Legg inn en kommentar